Wydział Promocji Handlu i InwestycjiAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Madrycie

Strona główna

Przewodnik po rynku

Zakładanie spółki w Hiszpanii

Aby obywatel państwa członkowskiego UE mógł prowadzić działalność gospodarczą lub założyć spółkę w Hiszpanii niezbędne jest uzyskanie Numeru Identyfikacyjnego Obcokrajowca tzn. NIE,  w przypadku osób fizycznych, Numer Identyfikacji Podatkowej NIF, w przypadku osób prawnych, oraz Numer Ubezpieczenia Społecznego NSS w celu rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Numer Identyfikacyjny Obcokrajowca NIE (Número de Identificación de Extranjeros)

NIE jest numerem identyfikacyjnym wystawianym przez Komendę Główną Policji osobom, które przebywają na terytorium Hiszpanii z powodów zawodowych, zarobkowych lub społecznych. Istnieje możliwość wyrobienia dokumentu NIE w Konsulacie Hiszpanii w Polsce lub poprzez upoważnione biura Dyrekcji Generalnej Policji w Hiszpanii. 

Aby uzyskać numer NIE należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyznanie numeru NIE - EX-15,
 • dowód osobisty lub paszport wraz ze zdjęciem,
 • dokumenty uzasadniające powody ubiegania się o uzyskanie numeru NIE.

Okres oczekiwania na uzyskanie powyższego dokumentu wynosi do trzech miesięcy, zależnie od miasta. Za wydanie dokumentu wnoszona jest opłata, która obecnie wynosi ok. 10 euro.

Dodatkowe informacje dotyczące uzyskania numeru NIE można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Finansów i Administracji Publicznej.

 

Numer Identyfikacji Podatkowej NIF (Número de Identificación Fiscal)

W przypadku zakładania spółki, w której jednym ze wspólników ma być osoba prawna, konieczne jest w pierwszej kolejności uzyskanie przez taki podmiot Numeru Identyfikacji Podatkowej NIF, będącego odpowiednikiem NIE dla osób prawnych. Aby uzyskać NIF dla zagranicznej osoby prawnej konieczne jest osobiste udanie się do Urzędu Skarbowego odpowiedniego ze względu na zameldowanie (Delegación de Hacienda) i wypełnienie Formularza 036. Wniosek może złożyć osoba upoważniona do dokonywania czynności prawnych w imieniu osoby prawnej. Numer NIF wydawany jest w tym samym dniu. Na jego oficjalne pisemne potwierdzenie (Tarjeta acreditativa) czeka się około tygodnia.

 

Numer Ubezpieczenia Społecznego NSS (Número de Seguridad Social)

Do prowadzenia działalności gospodarczej niezbędne jest wyrobienie numeru ubezpieczenia społecznego NSS (Número de Seguridad Social).

W celu ubiegania się o ten numer należy wypełnić wniosek o wpis do systemu ubezpieczeń społecznych -  Formularz TA.1  (Afiliación a la Seguridad Social, asignación de número de seguridad social y variación de datos) oraz załączyć kopię dokumentu tożsamości.

Nadawanie NSS odbywa się w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social), który ma swoje oddziały w każdym regionie Hiszpanii. Lista placówek dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Okres oczekiwania na uzyskanie powyższego numeru wynosi do 45 dni.

Dodatkowe informacje na temat znajdują się na stronie internetowej Seguridad Social.

 

Kolejne kroki jakie należy podjąć w celu założenia spółki w Hiszpanii to:

1)   Nazwa spółki 

Pierwszym krokiem jest zarezerwowanie w Centralnym Rejestrze Handlowym (Registro Mercantil Central) nazwy dla powstającej spółki. W tym celu Rejestr wystawia odpowiedni certyfikat (Certificación Negativa de Denominación), który potwierdza, że w Hiszpanii nie istnieje żadna inna firma o tej samej nazwie. Owa rezerwacja będzie ważna przez następne 6 miesięcy, w którym to czasie należy kontynuować dalsze formalności związane z rozpoczęciem działalności.

Należy mieć na uwadze, że o ile rezerwacja nazwy jest ważna przez 6 miesięcy, to sam certyfikat poświadczający taka rezerwację traci ważność po upływie 3 miesięcy (przed upływem tego okresu należy złożyć wniosek w Centralnym Rejestrze Handlowym o  wydanie nowego certyfikatu dla tej samej zarezerwowanej nazwy).

Uzyskanie certyfikatu możliwe jest poprzez wypełnienie odpowiedniego wniosku na jeden z trzech sposobów:

 • Bezpośrednio w Centralnym Rejestrze Handlowym

          C/ Príncipe de Vergara 94

          Madryt

 • drogą pocztową
 • on -line

Opis wszystkich trzech procedur oraz niezbędny formularz on-line można znaleźć na stronie internetowej Centralnego Rejestru Handlowego.

2)   Konto bankowe

Na nowo otwarte konto w banku hiszpańskim przyszli wspólnicy muszą przelać wkłady wniesione na poczet spółki. Każdy wspólnik otrzymuje od banku certyfikat potwierdzający dokonanie wkładu, który będzie mu potrzeby w momencie podpisania przed notariuszem umowy założenia spółki. Dotrzymanie tego obowiązku wymagane jest dla wkładów pieniężnych we wszystkich typach spółek handlowych.

3)   Statut spółki

W przypadku opracowania statutu spółki zaleca się współpracę z hiszpańskim adwokatem, który pomoże w dokonaniu niezbędnej adaptacji do obowiązującego prawa. Przygotowanie statutu jest obowiązkowe w przypadku spółki akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowo-akcyjnej. Dla pozostałych form działalności konieczne jest sporządzenie uproszczonej wersji odpowiednika statutu (tak zwana „escritura social").

4)   Deklaracja inwestycji zagranicznej

W przypadku założenia spółki przez osoby pochodzące spoza Hiszpanii, konieczne jest złożenie deklaracji inwestycji zagranicznej (D-1 A) w Rejestrze Inwestycji Zagranicznych przy Ministerstwie Gospodarki (Ministerio de Economía y Competitividad) . Aby złożyć ową deklarację konieczne jest wypełnienie odpowiedniego wniosku drogą elektroniczną. Wniosek ten wypełnia się za pomocą oprogramowania „e-Aforix", które znaleźć można na stronie internetowej w/w Ministerstwa.

Deklarację składa się dla celów statystycznych, aby określić wartości inwestycji zagranicznych dokonywanych w Hiszpanii. Potwierdzenie złożenia deklaracji jest niezbędne do podpisania przed notariuszem umowy spółki.

5)   Podpisanie umowy spółki w formie aktu notarialnego

Dla dokonania tej formalności wymagane jest:

 • potwierdzenie tożsamości wspólników,
 • potwierdzenie dokonania wpłaty wkładów (w przypadku wkładów pieniężnych za pomocą dokumentu wystawionego przez hiszpański bank w postaci osobnego certyfikatu wydanego dla każdego ze wspólników),
 • przedłożenie ważnego certyfikatu rezerwacji nazwy spółki,
 • przedłożenie statutu spółki,
 • przedłożenie certyfikatu potwierdzającego dokonanie deklaracji inwestycji zagranicznej,
 • dokonanie przed notariuszem aktu ujawnienia rzeczywistych właścicieli spółki (Acta de manifestaciones del titular real). Jest to wymóg wprowadzony przez prawo przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy.

6)   Tymczasowy Numeru Identyfikacji Podatkowej NIF

Formalności bezpośrednio związane z wystąpieniem o wydanie tymczasowego numeru NIF są bezpłatne. W tym celu należy wypełnić Formularz 036, który  składa się w Urzędzie Skarbowym (Agencia Tributaria). Tymczasowy NIF jest ważny przez 6 miesięcy. Po upływie tego okresu należy ponownie zgłosić się do Urzędu Skarbowego, przedstawiając kopię wypełnionego wcześniej Formularza 036 i oryginał wpisu spółki do Rejestru Handlowego.

Informacje nt. dokumentacji niezbędnej do wydania NIF w zależności od rodzaju zakładanej spółki znajdują się na stronie internetowej Hiszpańskiego Urzędu Skarbowego.

7)   Deklaracja uregulowania podatku od czynności cywilno-prawnych

W ciągu 30 dni od podpisania przed notariuszem umowy założenia spółki konieczne jest przedłożenie w Urzędzie Skarbowym Formularza 600, potwierdzającego uregulowanie podatku od czynności cywilnoprawnych, związanych z założeniem spółki (impuesto de operaciones societarias). Aktualnie, pomimo, że od 3 grudnia 2010 r. spółki są zwolnione z obowiązku opłacania w/w podatku, wciąż pozostaje obowiązek przedstawienia Formularza 600 dla celów kontrolno-informacyjnych. Bez dopełnienia tej formalności nie będzie możliwy wpis spółki do Rejestru Handlowego.

8)   Wpis do Rejestru Handlowego 

Założoną spółkę należy  wpisać do Rejestru Handlowego miasta obranego na jej siedzibę. Rejestr Handlowy ma swoje oddziały we wszystkich miastach - stolicach Wspólnot Autonomicznych (Comunidad Autonoma).

Cały opisany powyżej proces założenia spółki handlowej może zająć od około 6 do 8 tygodni.

Formalności po założeniu spółki:

Po podpisaniu umowy spółki w formie aktu notarialnego i zarejestrowaniu jej w Rejestrze Handlowym, należy zrealizować jeszcze kilka dodatkowych formalności:

1) złożyć w Urzędzie Skarbowym Deklarację wpisania na listę przedsiębiorców (Alta en el censo de empresarios) poprzez wypełnienie Formularza 036,

2) zgłosić spółkę w Urzędzie Skarbowym jako podmiot, który podlega opodatkowaniu podatkiem od działalności gospodarczej (Impuesto sobre actividades económicas) poprzez wypełnienie Formularza 840. Formularz należy przedłożyć po raz pierwszy po  upływie 2 lat od rozpoczęcia działalności gospodarczej i tylko wtedy, gdy firma wykazuje dochody przekraczające 1.000.000 € rocznie.

3) uzyskać w Urzędzie Miasta obranego na siedzibę firmy odpowiednią licencję w przypadku działalności wymagających dodatkowych zezwoleń, podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.

4) zarejestrować firmę jako płatnika ZUS poprzez wypełnienie Formularza  TA 6 (Solicitud de Inscripción en el Sistema de Seguridad Social) w przypadku zatrudniania pracowników. Dokonanie takiej rejestracji jest możliwe droga elektroniczną. Dodatkowe informacje w tym zakresie znaleźć można na stronie: www.seg-social.es

5) założyć i zalegalizować tzw. Księgę Wizyt (Libro de visitas), kontrolowaną przez Inspektorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.

Ważniejsze koszty przy zakładaniu spółek:

 • honoraria notariusza:   w zależności od kapitału zakładowego spółki należy liczyć się z wydatkiem w granicach od 90 € (w przypadku kapitału zakładowego do 6.010€) do ok. 400-500 €,
 • opłata za wpis do Rejestru Handlowego: w zależności od kapitału zakładowego spółki i ilości stron rejestrowanego dokumentu to wydatek w granicach od 6,01€ (w przypadku kapitału zakładowego do 3.005€) do ok. 500 €,
 • opłata za uzyskanie licencji w urzędzie miasta: zależnie od rodzaju działalności i regionu autonomicznego.

W formalnościach związanych z założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki pośredniczą instytucje działające w ramach systemu tzw. Jednego Okienka, gdzie wszystkie formalności można załatwić w jednym miejscu:  www.ventanillaempresarial.org.

Więcej informacji można znaleźć na promujących inwestycje w Hiszpanii stronach internetowych: www.investinspain.org oraz www.ipyme.org.

 

Opracowano w marcu 2012 r. przy współpracy:

Kancelaria Prawna Monereo Meyer Marinel-lo Abogados

Alfonso XII, 30, 5º
E-28014 Madrid
Tel: + 34.913 199 686
Faks: + 34.913 085 368

www.mmmm.es

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Kozyra

E-mail:

 

Ostatnia aktualizacja: 23.09.2014
 • http://www.paiz.gov.pl/pl
 • http://www.mg.gov.pl/node/14567
 • HTTP://www.coie.gov.pl
Ambasada RP w Madrycie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Avenida del Doctor Arce 25, Madryt 28002, Hiszpania
tel.: (+34) 915 901 280, fax: (+34) 915 615 108 , e-mail: ,
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 8:30-16:30 Dni wolne od pracy w 2015 r.:01.01, 06.01, 19.03, 02.04, 03.04, 06.04, 01.05, 15.05, 04.06, 15.08,12.10, 09.11, 11.11, 08.12, 25.12, 26.12
Czas lokalny: