Wydział Promocji Handlu i InwestycjiAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Madrycie

Strona główna

Przewodnik po rynku

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej w Hiszpanii (Autónomo)

Aby obywatel państwa członkowskiego UE mógł prowadzić działalność gospodarczą lub założyć spółkę w Hiszpanii niezbędne jest uzyskanie Numeru Identyfikacyjnego Obcokrajowca tzn. NIE, w przypadku osób fizycznych oraz Numer Ubezpieczenia Społecznego NSS w celu rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Numer Identyfikacyjny Obcokrajowca NIE (Número de Identificación de Extranjeros)

NIE jest numerem identyfikacyjnym wystawianym przez Komendę Główną Policji osobom, które przebywają na terytorium Hiszpanii z powodów zawodowych, zarobkowych lub społecznych. Istnieje możliwość wyrobienia dokumentu NIE w Konsulacie Hiszpanii w Polsce lub poprzez upoważnione biura Dyrekcji Generalnej Policji w Hiszpanii. 

Aby uzyskać numer NIE należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie numeru NIE - Formularz EX-15,
  • dowód osobisty lub paszport wraz ze zdjęciem,
  • dokumenty uzasadniające powody ubiegania się o uzyskanie numeru NIE, np. zaświadczenie z uczelni w przypadku studentów, umowa najmu mieszkania, zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Hiszpanii (empadronamiento) i in.

W przypadku ubiegania się w Polsce o numer NIE należy zwrócić się do konsulatu Hiszpanii w Polsce:

Konsulat Królestwa Hiszpanii w Warszawie  

Myśliwiecka 4,

0-459 Warszawa

Tel. 225 834 000

Email:

lub

Konsulat Królestwa Hiszpanii w Gdańsku

Podleśna 27,

80-255 Gdańsk

Tel. 58 341 48 33

Email:  

 

Lista Biur Cudzoziemców, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje dostępna jest tutaj. Po wybraniu odpowiedniego regionu Hiszpanii należy wybrać zakładkę „Extranjería".

Okres oczekiwania na uzyskanie powyższego dokumentu wynosi do trzech miesięcy, zależnie od miejscowości, w której wnioskuje się o jego wydanie. Za wydanie dokumentu pobierana jest opłata, która obecnie wynosi 10,50 euro.

Dodatkowe informacje dotyczące uzyskania numeru NIE można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Finansów i Administracji Publicznej.

 

Numer Ubezpieczenia Społecznego NSS (Número de Seguridad Social)

Do prowadzenia działalności gospodarczej niezbędne jest wyrobienie numeru ubezpieczenia społecznego NSS (Número de Seguridad Social).

W celu ubiegania się o ten numer należy wypełnić wniosek o wpis do systemu ubezpieczeń społecznych -  Formularz TA.1  (Afiliación a la Seguridad Social, asignación de número de seguridad social y variación de datos) oraz załączyć kopię dokumentu tożsamości.

Formularz TA. 1 jest formularzem najczęściej używanym. Istnieje jednak kilka innych rodzajów formularzy, których wybór zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Ich lista dostępna jest na stronie internetowej Seguridad Social.

Nadawanie NSS odbywa się w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social), który ma swoje oddziały w każdym regionie Hiszpanii. Lista placówek dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Okres oczekiwania na uzyskanie powyższego numeru wynosi do 45 dni.

Dodatkowe informacje na temat znajdują się na stronie internetowej Seguridad Social.

Kolejne kroki, jakie należy podjąć w celu założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Hiszpanii to:

Krok 1. Deklaracja o rozpoczęciu działalności gospodarczej

Po uzyskaniu numerów NIE oraz NSS można przystąpić do złożenia wniosku o wpisanie na listę przedsiębiorców w Urzędzie Skarbowym. W tym celu należy wypełnić Formularz 037 (Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores).

Za pośrednictwem powyższego dokumentu można dokonać wpisu na listę przedsiębiorców (pozycja 111 deklaracji), wprowadzić modyfikacje dotyczące sposobu rozliczania się z działalności gospodarczej, zmian identyfikacyjnych (pozycje 122 - 136) lub zrezygnować z prowadzenia działalności gospodarczej (pozycje 150 - 152).

Do deklaracji należy załączyć 4 kopie dokumentu identyfikacyjnego NIE.

 

Krok 2. Zarejestrowanie działalności gospodarczej w ZUS (Seguridad Social)

W celu rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w systemie ubezpieczeń społecznych Seguridad Social należy wypełnić Formularz  TA. 0521/1  (Solicitud simplificada de: alta, baja o variación de datos en el régimen especial de autónomos) i złożyć go w oddziale hiszpańskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Delegación de Seguridad Social).

W omawianym wniosku należy wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe na wypadek tymczasowej niedyspozycyjności, spowodowanej wypadkami chorobowymi lub związanymi z działalnością zawodową. Lista dostępnych towarzystw ubezpieczeniowych znajduje się na stronie internetowej Seguridad Social.

Formularz TA. 0521/1 jest formularzem podstawowym. Istnieje jednak kilka innych rodzajów formularzy, których wybór zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Ich lista dostępna jest na stronie internetowej Seguridad Social.

 

W przypadku prowadzenia więcej niż jednej działalności gospodarczej należy wypełnić również wniosek dodatkowy Wniosek dodatkowy o rozpoczęcie lub zaprzestanie działalności w systemie specjalnym ubezpieczenia społecznego pracowników prowadzących działalność na własny rachunek (Declaración de inicio o cese de actividades del régimen especial de la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos)- Modelo TA.0521

W przypadku zatrudniania pracowników należy dodatkowo zarejestrować firmę jako płatnika ZUS poprzez wypełnienie Formularza  TA 6 (Solicitud de Inscripción en el Sistema de Seguridad Social).

Krok 3. Księga Wizyt

 

Każda firma zobowiązana jest założyć i zalegalizować tzw. Księgę Wizyt (Libro de visitas), w której odnotowywane są wizyty przedstawicieli Inspekcji Pracy. Dokument powinien być przechowywany przez okres 5 lat od momentu zakończenia jego wypełniania. Księgę Wizyt należy nabyć w oddziałach Inspekcji Pracy lub w wyspecjalizowanych księgarniach. Dokument powinien zawierać pieczątkę Inspekcji Pracy Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych lub Dyrektora Regionalnej Inspekcji Pracy. W przypadku nabycia powyższego dokumentu w księgarni należy udać się do regionalnego oddziału Inspekcji Pracy, aby go zarejestrować.  Lista oddziałów Inspekcji Pracy znajduje się tutaj.

Dodatkowe informacje dotyczące Księgi Wizyt dostępne są tutaj.

Istnieje możliwość uzyskania pozwolenia na prowadzenie elektronicznej Księgi Wizyt (Libro de Visitas Electrónico -  LVe). Wniosek o udzielenie pozwolenia składa się za pośrednictwem miejscowego oddziału Inspekcji Pracy.

 

Krok 4. Wniosek o założenie działalności gospodarczej w danym regionie Hiszpanii

Niezbędne jest wypełnienie wniosku o rozpoczęcie działalności gospodarczej w danym regionie (Comunicación de Apertura del Centro de trabajo o Reanudación de la Actividad). Każdy region posiada własne formularze, które należy złożyć w odpowiednim oddziale Urzędu Miasta.

Konieczne jest również wypełnienie wszystkich wymaganych wniosków dla danego rodzaju działalności gospodarczej w danym regionie autonomicznym.

Krok 5.  Uzyskanie licencji na prowadzenie działalności w wynajmowanym lokalu

W przypadku działalności wymagających dodatkowych zezwoleń konieczne jest uzyskanie w Urzędzie Miasta obranego na siedzibę działalności, odpowiedniej licencji na jej prowadzenie (Licencia municipal de apertura). Zezwolenie tego typu konieczne będzie np. w przypadku takich działalności jak: restauracje, sklepy, zakłady fryzjerskie i lokale usługowe, sprzedaż alkoholu, obrót energią, czy obrót papierami wartościowymi. Zezwolenia wydawane są przez Urzędy Miasta. Każdy region posiada własny wzór podania o licencję, który zazwyczaj znaleźć można na stronie danego Urzędu Miasta (Ayuntamiento). W przypadku, kiedy zachodzi konieczność przebudowy lokalu, hali, budynku, itp., niezbędne jest uzyskanie zezwolenia na wykonanie robót (Licencia municipal de obras). Wraz z wnioskiem należy przedłożyć kopię dokumentu tożsamości.

Za uzyskanie powyższej licencji należy wnieść opłatę, która zależna jest od rodzaju działalności gospodarczej i regionu, w którym będzie ona prowadzona. Czas oczekiwania na przydzielenie licencji zależy od regionu prowadzenia działalności i może przekroczyć nawet 6 miesięcy.

W Madrycie działają instytucje zarządzające licencjami miejskimi ECLU (Entidades Colaboradoras en la Gestión de Licencias Urbanísticas). W celu pobudzenia gospodarki w regionie Madrytu planuje się ułatwienie zdobywania w/w licencji. Nowi przedsiębiorcy będą mieli jedynie obowiązek zakomunikowania instytucji ECLU faktu otwarcia działalności gospodarczej w danym lokalu, która później zweryfikuje prawne aspekty tej działalności.

Krok 6. Dokumenty reklamacyjne

Jeśli przedsiębiorca świadczy działalność usługową powinien nabyć dokumenty reklamacyjne (Hojas de Reclamaciones) na wypadek potrzeby złożenia reklamacji przez klientów. Zazwyczaj wydają je Urzędy Miast.

 

Wskazane powyżej formalności można załatwić kolejno w każdej instytucji odpowiedzialnej za przyjmowanie i wydawanie dokumentów lub też w instytucjach działających w ramach systemu tzw. Jednego Okienka, gdzie wszystkie formalności można załatwić w jednym miejscu:  www.ventanillaempresarial.org.

Proces zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej w Hiszpanii trawa 1-2 dni.

 

Opracowano w marcu 2012 r.

 

Ostatnia aktualizacja: 27.11.2014
  • http://www.paiz.gov.pl/pl
  • http://www.mg.gov.pl/node/14567
  • HTTP://www.coie.gov.pl
Ambasada RP w Madrycie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Avenida del Doctor Arce 25, Madryt 28002, Hiszpania
tel.: (+34) 915 901 280, fax: (+34) 915 615 108 , e-mail: ,
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 8:30-16:30 Dni wolne od pracy w 2015 r.:01.01, 06.01, 19.03, 02.04, 03.04, 06.04, 01.05, 15.05, 04.06, 15.08,12.10, 09.11, 11.11, 08.12, 25.12, 26.12
Czas lokalny: